משלוחים עד 5 ימי עסקים • משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ₪

תקנון אתר

מבוא

א. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

בית העסק – בית העסק “קמפוס אלי בכר” ו/או “קמפוס”, שותפות רשומה מס’ 55803474 שמשרדו הרשום ברח’ דרך בן צבי 84, תל אביב. (להלן: “קמפוס”, להלן: “בית העסק”)

האתר – אתר האינטרנט בכתובת: welovecampus.co.il

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

ב. כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים, והוא בבעלות בית העסק ומנוהל על ידו.

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של בית העסק במייל hello@welovecampus.com

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין בית העסק לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש/ת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים /מה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש /ת לא לעשות כל שימוש באתר.

4. לצורך תקנון זה, “משתמש” או “הלקוח”- כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

4.2 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ,אשר הונפק ע”י בנק ישראלי.

4.3 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ג. תנאים

5. מובהר כי קמפוס רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

6. קמפוס שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

7. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י קמפוס ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. התנאים מנוסחים בלשון נקבה ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, לכלל הציבור. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר, ולהיפך. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים, ולהיפך. בכל מקום בו מוזכרת קמפוס, הכוונה גם לכל מי מטעמה.

9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

10. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.

11. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה באתר, אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון.

ד. שירותים המוצעים באתר

12. אתר קמפוס מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

12.1 גלישה ועיון בתכנים, רכישת מוצרים, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל, מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק / אינסטגרם של קמפוס וכן הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש). מובהר כי קמפוס רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

12.2 מובהר כי קמפוס אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וקמפוס יהא רשאי לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי קמפוס רשאית לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף קמפוס בפייסבוק / אינסטגרם כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמו של קמפוס ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

12.3 לעניין מתן משוב ו/או תגובות אשר יפרסם המשתמש באתר ו/או בדף הפייסבוק / אינסטגרם, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקמפוס את זכות השימוש המלאה בתכנים כאמור שפרסם. כמו כן, המשתמש באתר מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק / אינסטגרם, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר. המשתמש מאשר כי לקמפוס מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין זה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קמפוס בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של בית העסק כאמור.

ה. הרכישה באתר

13. לקוח המצטרף לשירות הרכישה באתר, מאשר הלקוח כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאיו כאמור להוספתו לרשימת הדיוור של קמפוס, באמצעות דיוורים שונים לרבות דיוור בהודעות דוא”ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי המשתמש בכפוף לכל דין.

14. מעת לעת יימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”). המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

15. ככל שיחליט בית העסק להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, ובית העסק תהיה רשאי להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

16. האתר מאפשר, בין היתר, רכישת מוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, קמפוס רשאי לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

17. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל קמפוס להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקמפוס עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע קמפוס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים”.

18. תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שקמפוס יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין קמפוס. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה קמפוס רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת קמפוס. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד קמפוס ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. קמפוס שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

19. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה או באתר, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי השירות ובית העסק אינה מחויבת למועדים אלה.

ו. אספקת המוצר

20. בעת תיאום המשלוח, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לקמפוס. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

21. קמפוס תספק למשתמש את המוצרים באמצעותה ו/או באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”) לפי שיקול דעתו המלא. אספקת המוצרים תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 4 ימי עסקים*) ככל הניתן בתיאום מראש. קמפוס איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

22. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים באתר מעת לעת על ידי בית העסק לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. קמפוס אינו מחויב לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. יובהר כי לבית העסק הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש ואספקת מוצרים אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים.

23. אספקת מוצרים אל בית המשתמש הינה ללא עלות. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינו מתחייב להודיע מראש על השינוי.

24. הגיעה בית העסק לבצע אספקה במען המבוקש לאחר תיאום מראש עם המשתמש, והמשתמש לא נכח במען במועד ההגעה, יוחזרו המוצרים לבית העסק ויתואם עם המשתמש מועד אספקה חלופי.

25. זמני האספקה כאמור לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בקמפוס. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו קמפוס לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת קמפוס. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית קמפוס תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. מובהר קמפוס איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצרים אינם נמצאים במלאי. אם מוצרים מסוימים חסרים במלאי קמפוס ימסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

26. מובהר כי אספקת המוצרים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של קמפוס. מוסכם כי קמפוס ו/או מי מטעמו יהא רשאי לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתו, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש.

ז. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש והחזרת מוצרים

27. זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות בית העסק כפי שתהא מעת לעת. הכל כמפורט להלן:

27.1 ביטול עסקה וזיכוי כספי יבוצעו בהתאם להוראות החוק (תוך 48 שעות), לא יאוחר מ- 14 יום ממועד הרכישה, באמצעות פנייה בכתב לחברה לדואר אלקטרוני שכתובתו: br.shayli@gmail.com או באופן טלפוני. מוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא שנעשה בו שימוש, שלם ללא פגיעה או נזק מכל סוג ובמצבו כפי שהיה בעת הרכישה.

27.2 ביטול העסקה יבוצע באמצעות שליחה של המוצרים חזרה לחברה – בעלות של 50 ש”ח הובלה וע”פ הנחיות המפורטות באתר.

27.3 זיכוי המשתמש יתבצע בהתאם להוראות הדין, עם קבלת המוצר במשרדי קמפוס ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש.

27.4 ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר –

27.4.1 על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו ולערוך השוואה להזמנה שביצע. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות של קמפוס בתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה. שירות הלקוחות של קמפוס יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לקמפוס על ידי שליחה של המוצר לחברה ע”י שליח או הגעה של הלקוחה לסטודיו לביצוע ההחזרה.

27.5 בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קמפוס בטופס הפניה באתר או בכתובת דוא”ל br.shayli@gmail.com, בכל מקרה, החזרת המוצר או קבלת זיכוי כספי תעשה כנגד החזרת המוצר לחברה עד 14 יום מקבלת הסחורה ע”פ דף ההנחיה במשלוח ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר והוא במצב כפי שסופק ללקוח.

27.6 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה כאמור יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר, בכפוף להוראות הדין ובהצגת חשבונית מקור בלבד.

ח. אחריות, אבטחה ופרטיות

28. קמפוס ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של קמפוס. אתר קמפוס הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

29. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר מידע זה. בהתאם, בית העסק ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו יהא בית העסק רשאי להעביר ללקוח מידע כלשהו על בית העסק או מי מטעמו, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי בית העסק או מי מטעמו או מי באמצעותו. בית העסק יאפשר ללקוח להיגרע בכל עת ממאגר המידע- בהתאם להוראות הדין, ובמידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.

30. בית העסק יהא רשאי להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

31. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל קמפוס באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר קמפוס.

32. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. בית העסק יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

33. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של קמפוס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קמפוס ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קמפוס. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, קמפוס לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

34. קמפוס מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר וכמפורט באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, קמפוס יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בקמפוס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי קמפוס לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי קמפוס צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, קמפוס יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

35. בית העסק ו/או מי מטעמו אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה ו/או כל שימוש באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכדומה.

36. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבית העסק ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

37. הלקוח פוטר את בית העסק מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

38. בית העסק ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

39. בית העסק לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

40. בית העסק לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לבית העסק, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

41. השימוש באתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, ובית העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתמשים בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר. המשתמש מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית העסק, מנהליו, עובדיו, ומי מטעמו, בכל הקשור לאתר. המשתמש מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

42. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא בית העסק בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

ט. ביטול עסקת הרכישה

43. קמפוס שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

43.1 אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי;

43.2 אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה;

43.3 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

43.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקמפוס ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;

43.5 אם לפי דעת בית העסק, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות קמפוס לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי קמפוס לבטל את העסקה לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור קמפוס לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

י. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קמפוס בטופס הייעודי באתר או בכתובת דוא”ל hello@welovecampus.co.il

יא. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר קמפוס, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של קמפוס בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר קמפוס, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, המותגים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר קמפוס, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם קמפוס בלא קבלת הסכמת קמפוס מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר קמפוס לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת קמפוס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של קמפוס מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו קמפוס, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם קמפוס, סימני המסחר של קמפוס (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של קמפוס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, שם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בית העסק הנם בבעלות בלעדית של קמפוס ו/או מי מטעמה ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם קמפוס נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

יב. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

יג. מבצעים

.אין כפל מבצעים

קוד קופון 10% הנחה תקף רק על הפריטים שבקטגוריית שושבינות/אירועים מכיוון שעל הקטגוריות האחרות חלים מבצעים אחרים

מבצע 1+1 בקטגוריית סייל תקף על המוצר הזול מבין השניים, כלומר הלקוחה תחוייב עבור המוצר היקר ותקבל את המוצר הזול בחינם

מבצע 50% על הפריט השני תקף על המוצר הזול , כלומר הלקוחה תשלם עבור המוצר היקר ותקבל 50% הנחה עבור הפריט הזול מבינהם

סגירה
סל קניות (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.

דילוג לתוכן