כפתור whatsapp

אין מוצרים בעגלה

שיווק שותפים

1. הצטרפות לתכנית הפרסום השיתופית 

1. ההצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית מותנת ברישום כל הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים בטופס הבקשה באתר.

2. על מגיש הבקשה להיות עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה שהתאגדה בישראל / שותפות שנרשמה בישראל / אזרח ישראלי בגיר (להלן "אדם פרטי").

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא.

4. על המשתתף לשלוח אלינו לתיבת הדואר האלקטרוני br.shayli@gmail.com עותק חשבונית של מגיש הבקשה. יודגש כי ללא מסירת אישורים אלה לא תשולם תמורה למשתתף.

5. באם המשתתף הינו אדם פרטי עליו לשלוח קישור לפרופיל פייסבוק או רשת חברתית אחרת לתיבת הדואר האלקטרוני br.shayli@gmail.com 

 

2. אי קיום יחסי עבודה 

1. באישור תנאי השימוש ותקנון התוכנית, המשתתף בתוכנית מאשר כי הינו נותן שירותי פרסום וקידום ל-בית העסק ''ריאלטקס קמפוס אלי בכר'' (להלן: "בית העסק") וכי לא מתקיימים בין המשתתף ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה.

2. המשתתף מאשר כי אינו מקבל הנחיות לביצוע מ ''ריאלטקס קמפוס אלי בכר'' והמשתתף מנהל למיטב הבנתו וידיעתו את פעילות הפרסום.

 

3. התחייבות המשתתף 

1. ההצטרפות לתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמחאה.

2. המשתתף מתחייב שלא להעביר את סיסמתו לאזור האישי לגורמים אחרים.

3. הכניסה לאזור האישי נועדה לסייע למשתתף לקיים את פעילות הפרסום והקידום ומציגה את מגוון המוצרים הנכללים במסגרת התוכנית.

4. המשתתף ימנע משימוש לרעה במידע המוצג במערכת לרבות אגירה שיטתית של המידע במערכת, מכירת או השכרת הגישה למערכת.

5. המשתתף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן, מתווך או נציג של החברה.

6. חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.

7. המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות בהתאם לכל החוקים, הוראות ותקנות הרלוונטיים.

8. במסגרת ההצטרפות המשתתף מתחייב שכל פעילות הפרסום תבוצע בהתאם להוראות החוק ובהוראות הדין בישראל.

9. המשתתף מתחייב לא לבצע כל רכישה עצמית דרך קישורי התוכנית, חל איסור על רכישות עצמיות.

10. כל מקרה שבו הלקוח מכל סיבה שהיא לא ביצע את ההזמנה מקישור מתוגמל, לא תהיה זכאית לתגמול. 

 

4. מאפייני תפעול תכנית הפרסום השיתופית 

1. החברה תציג במערכת הפרסום השיתופית מדיות וחומרים פרסומיים עבור מוצרים מסוימים ו/או קטגוריות מוצרים (להלן: "המוצרים") לנוחיות המשתתפים בתוכנית.

2. נדרש לאשר את המדיה (תמונה, סרטון, באנר) טרם העלאה לאוויר באישור בכתב מול כתובת הדוא"ל br.shayli@gmail.com  או מול מנהלת השיווק של האתר.

3. הקידום מתבצע על ידי הפצה של קישור ייעודי וייחודי למשתתף ספציפי המטמיע קוקיס אצל הקונה הפוטנציאלי למשך 60 יום, ובכך, באם הלקוח יבצע הזמנה היא תשוייך למשתתף הספציפי.

4. באזור האישי ישנה אינדיקציה לגבי קישורים הנכנסים למערכת אם הם מתוגמלים ולא מתוגמלים בזמן אמת.

5. המשתתף לא יבוא בטענה אם כתוצאה משימוש בקוד חל שיבוש ו/או תקלה.

 

5. הפסקת פעילות

1. למשתתף תהיה הזכות לצאת מתוכנית הפרסום השיתופית בכל עת.

2. החברה רשאית להפסיק את פעילות התוכנית בכל זמן וללא הודעה מראש. החברה מתחייבת שכל היתרות שנצברו לזכות המשתתף והינם ניתנות למשיכה בהתאם לתנאי התוכנית ולתקנון ישולמו במלואם למשתתפים.

3. החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום באופן מיידי חשבון משתתף וזאת לרבות, אך לא רק, במידה ויעלה חשש לפעילות שאינה כשרה או שאינה עולה בקנה אחד עם מהות התוכנית לרבות אך לא רק במקרים של הפצת המדיה באתרים בעלי תוכן פוגעני, פורנוגרפיה או שעלולים להוביל לפעילות פלילית, או במקרים של אי עמידה בהתחייבויות המשתתף וכן במקרים בהם יש חשש לשימוש לרעה במערכת תוכנית הפרסום השיתופית.

4. יודגש כי משתתף שאינו עמד בהתחייבויות המשתתף המצוינות לעיל לחברה תהיה הזכות לחלט את היתרה העומדת לזכותו בעת היוודע אי העמידה בהתחייבויות המשתתף. 

 

6. תגמול ומימוש

1. התגמול המצוין במערכת הפרסום השיתופית עבור המוצרים הינו התגמול בשקלים, לפני מע"מ ולפני ניכוי במקור ככל שנדרש על פי חוק.

2. באזור האישי של כל משתתף יוצג הסכום ברוטו שנצבר לזכות המשתתף נכון ליום העסקים הקודם.

3. המשתתף מסכים כי המידע התקף והקובע הינו המידע המופיע במחשבי החברה.

4. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה באתר החברה בלבד ובסיום השארת פרטי אמצעי תשלום בדף הסליקה של האתר.

5. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה (ביצוע תשלום, הפקת חשבונית ללקוח) מהפנייה של לקוח על ידי המשתתף למוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית.

6. הזכאות מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד החיוב.

7. כל משתתף יוכל לבחור האם ברצונו לקבל את הסכום שנצבר לזכותו בהעברה בנקאית או לחילופין כזיכוי לרכישה באתר קמפוס.

8. לקוח שהזמין ונכנס ל-2 קישורים של שני משתתפים שונים, ההזמנה תזקף אך ורק מהקישור שדרכו בוצעה ההזמנה על ידי הלקוח. 

9. התגמול על מוצרים במבצעים :

במידה והלקוח רוכש בגד אשר במחיר של 50% פחות מהמחיר המקורי הנקוב באתר התגמול יעמוד על 5% מערך העסקה הכוללת עבור אותו פריט. 

במידה והלקוח רוכש בגד במחיר של 51%-80% מהמחיר המקורי הנקוב באתר התגמול יעמוד על 8% מערך העסקה הכוללת עבור אותו פריט.

במידה והלקוח רוכש בגד במחיר של 81%-100% מהמחיר המקורי הנקוב באתר התגמול יעמוד על 10% מערך העסקה הכוללת עבור אותו פריט.

10. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את שיטת התגמולים בהתאם ללקוח בכפוף לנספח שיאושר בתכתובת מייל 

 

7. הוראות כלליות

1. סכום המשיכה המינימלי הינו 250 ₪.

2. באם המשתתף לא הגיע לסכום המשיכה המינימלי במהלך 3 חודשי פעילות קלנדריים מלאים, יתאפשר לו למשוך את סכום הזכאות הצבור לזכותו. באמצעות פנייה אל כתובת המייל br.shayli@gmail.com  או למנהלת השיווק.

3. המשתתף יציין את הסכום אותו הוא מעוניין למשוך ואת אופן קבלת התמורה (תשלום או זיכוי לרכישה באתר האינטרנט לפי בחירת המשתתף) ויפעל בהתאם להנחיות המערכת.

 

7.1 משתתף אשר הינו חברה/עוסק- 

4. המשתתף יפיק חשבונית בהתאם להוראות המערכת.

5. חשבונית המקור תשלח בדואר רשום לכתובת שתצוין במערכת או במקרים של חשבונית אלקטרונית לכתובת המייל: br.shayli@gmail.com

6. חשבונית שתוגש עד ה-10 לחודש תשולם (בהעברה בנקאית או כזיכוי לרכישה באתר האינטרנט) לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי, כפוף לקבלת החשבונית הפיזית בחברה.

7. ניכוי מס במקור - למשתתף שהינו חברה/עוסק יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור הניכוי במקור המוגדר באישור אשר הינו בתוקף.

 

7.2 משתתף אשר הינו אדם פרטי 

בקשת מימוש תוגש במייל למנהלת השיווק ותאושר על ידה כזיכוי לרכישה באתר האינטרנט לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי

 

8. הערות כלליות 

1. למשתתף לא תהיה טענה ו/או דרישה לחברה לגבי תפעול תוכנית הפרסום השיתופית לרבות טענות לגבי טיב המוצרים, היקף המוצרים המוצגים בתוכנית הפרסום השיתופית, כמויות המלאי למוצרים, גובה התגמול הניתן, זמינות ותדירות המוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית, סוגי המבצעים המוצעים, נהלי המכירה של החברה וכיו"ב.

2. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית. 

3. מוסכם על המשתתף כי התמורה המצוינת, הינה התמורה היחידה והמוחלטת וכי תמורה זו שימשה בסיס להסכמת המשתתף ופעילותו במסגרת תוכנית הפרסום השיתופית. 

4. מוסכם בזה על המשתתף והחברה כי אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו ולא לאף בית משפט אחר.

5. משתתף שהינו אדם פרטי מסכים בעצם אישור של תנאי השימוש והתקנון כי החברה תפיק חשבונית עצמית בגין כל תמורה שתשולם לו במסגרת תוכנית זו.